Privacy policy voor DeepBlueGuru, eigenaar van deepblueguru.com

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van deepblueguru.com is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op deepblueguru.com te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van  DeepBlueGuru en specifiek deepblueguru.com, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is aglaia.fatima@gmail.com.

4) Monitoren gedrag bezoeker

deepblueguru.com maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies

deepblueguru.com plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

 

7) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door deepblueguru.com te beïnvloeden.

 

8) Informatie van kinderen

Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor extra bescherming voor kinderen die online actief zijn. We moedigen ouders en opvoeders aan om samen tijd online te besteden. Op die manier kunt u zien hoe uw kinderen zich online gedragen, wat ze precies online doen en kunt u helpen in het sturen van hun gedrag.

deepblueguru.com verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 13 jaar oud. Mocht u constateren dat deze regel wordt overtreden door ons of ons team, neemt u dan contact met ons op via bovenstaande contactmogelijkheid.

9) Privacyverklaring Klarna

10) Shipping Policy Nederland Klarna

Verklaring inzake gegevensbescherming

De persoon die gegevens verzamelt, is:

Aglaia van Oord
DeepBlueGuru

WELKE GEGEVENS SLA IK OP?

Ik sla alle gegevens op die ik nodig heb om de relaties met klanten te onderhouden. Deze gegevens variëren van bestanden met inbegrip van volledige naam, e-mailadres en land, tot meer uitgebreide gegevens met inbegrip van volledige naam, telefoonnummer, e-mailadres, thuis- en werkadres en gegevens over personen die een afhankelijke relatie hebben met de klant.

Als u een les bijwoont of een product koopt, sla ik om fiscale redenen uw belasting- of btw-nummer op, evenals alle gegevens die ik nodig heb om een correcte factuur te sturen in alle rechtsgebieden waarin ik actief ben.

Ik kan zowel uw verzendadres opslaan, voor de levering van het product, alsmede uw factuuradres, dat kan worden gebruikt om creditcardbetalingen of andere betalingsmethoden te controleren.

WAAROM SLA IK UW GEGEVENS OP?

Ik sla uw gegevens op om de diensten die ik gratis aanbied te kunnen leveren en om mijn contractuele verplichtingen met mijn klanten na te kunnen komen.

Persoonlijke gegevens worden opgeslagen om u informatie, gratis monsters en producten te kunnen sturen en om u te kunnen registreren voor lessen en telefoonoproepen.

Lessen en telefoonoproepen worden opgeslagen en gedistribueerd zodat klanten de lessen of telefoonoproepen kunnen afspelen die ze hebben bijgewoond. Na de bovengenoemde lessen of telefoonoproepen worden de opnames ook omgezet in producten die in de winkel worden verkocht.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

Mijn team en ik hebben toegang tot uw gegevens om te kunnen voldoen aan onze contractuele afspraken met onze klanten. Mijn team kan bestaan uit mijn communicatie- en marketingteam, mijn evenementorganisatoren en mijn administratieve medewerkers.

Bovendien vereist het uitbesteden van gespecialiseerde taken, bijvoorbeeld op het gebied van IT en boekhouding, soms dat ik consultants toegang verleen tot uw gegevens wanneer en waar dat nodig is om te voldoen aan mijn wettelijke verplichtingen jegens officiële autoriteiten of om mijn diensten te ontwikkelen en te verbeteren.

Daarnaast (1) Access Consciousness, LLC, 406 Present Street, Stafford, TX 77477, Verenigde Staten van Amerika, (2) Access Consciousness International Limited, 6 Greenview, Riverway, South Douglas Rd., Cork T12 DCR 4, Ierland, en (3) Access Seminars Australia PTY LTD, 55 Lorikeet Drive, Peregian Beach, QLD 4573, Australië. Alle drie partijen die “Access Consciousness” of “bedrijven” worden genoemd, hebben toegang tot uw basisgegevens (volledige naam, e -mailadres,

postadres, land en telefoonnummer) wanneer u zich inschrijft voor een van mijn Access Consciousness-lessen via mijn algemene website of via www.accessconsciousness.com. Dit geldt zowel voor live (in-person) lessen, telefoonoproepen en online cursussen, als voor cursussen die live via audio en livestream worden aangeboden.

Let op: Access Consciousness krijgt alleen toegang tot uw basisgegevens wanneer u zich aanmeldt voor een van de Access Consciousness-lessen of telefoonoproepen die ik u aanbied. Access Consciousness heeft geen toegang tot uw belasting- of btw-nummer.

DEEL IK UW GEGEVENS?

Zoals hierboven vermeld, deel ik uw gegevens met Access Consciousness als u ervoor kiest om aan Access Consciousness-lessen deel te nemen.

Access Consciousness is een franchisesysteem dat gebruik maakt van een gedeeld wereldwijd marketinginstrument via de website www.accessconsciousness.com.

Let op:
Ik deel uw gegevens niet met “facilitators” bij wie u geen lessen hebt gevolgd.

Access Consciousness is gebonden aan dezelfde overeenkomst inzake gegevensbescherming als waaraan ik gebonden ben.

HOE LANG WORDEN DE GEGEVENS BEWAARD?

Ik bewaar de gegevens zolang:

ik een relatie met u heb als klant of als geïnteresseerde partij
ik wettelijk verplicht ben om dat te doen, voor belastingdoeleinden
totdat u zich uitschrijft of mij vraagt om uw gegevens te verwijderen

WELKE RECHTEN HEBT U ALS KLANT OP HET GEBIED VAN GEGEVENSBESCHERMING?

Als klant hebt u recht op:

het beheer van uw e-mail of betaald abonnement
de correctie van alle door mij opgeslagen informatie
inlichtingen over de gegevens die ik over u heb opgeslagen
verwijdering of beperking van uw opgeslagen gegevens, indien u dat wenst.

Als u uw gegevens wilt bijwerken, wijzigen of veranderen, laat het mij dan weten door contact met mij op te nemen via dit e-mailadres: aglaia.fatima@gmail.com

Als u uit mijn database verwijderd wilt worden, neem dan contact met mij op via:
aglaia.fatima@gmail.com

ZIJN KLANTEN VERPLICHT HUN GEGEVENS TE VERSTREKKEN?

Ja, als klant moet u de gegevens verstrekken die ik nodig heb om mijn contractuele verplichtingen na te komen binnen de verschillende diensten die ik aanbied.

Afhankelijk van wat u van mij vraagt, vraag ik u informatie te verstrekken die kan variëren van uw

volledige naam, e-mailadres en land tot uitgebreidere gegevens zoals volledige naam, telefoonnummer, e-mailadres, thuis- en werkadres en gegevens over personen die een afhankelijke relatie met u hebben.

Ik deel uw gegevens niet en verkoop deze ook niet aan externe bureaus. Controles op voorwaarden voor geavanceerde lessen worden automatisch verwerkt.

WAAR SLA IK UW GEGEVENS OP?

Ik gebruik meerdere systemen voor het opslaan van uw gegevens om te voldoen aan mijn contractuele afspraken met klanten.

Over het algemeen wordt er informatie opgeslagen in clouddiensten en op computers in het land waar ik woon, de Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie en Australië.

HOE BESCHERM IK UW GEGEVENS?

Medewerkers van Access Consciousness, contractanten en externe bureaus waarmee ik samenwerk, hebben allemaal NDA’s ondertekend (Non Disclosure Agreements). Zij zijn ook opgeleid op het gebied van gegevensbescherming.

De opgeslagen gegevens zijn alleen toegankelijk via beveiligde toegangspunten voor gebruikers met toestemming om toegang te krijgen tot de informatie.

 

Disclaimer & Algemene Voorwaarden
DeepBlueGuru Aglaia van Oord

Artikel 1. Definities
1. DeepBlueGuru: Aglaia van Oord.
2. Afnemer: de wederpartij van Deepblueguru.com.
3. Sessie: Diverse sessies en workshops op basis van
Access Consciousness™ methoden en technieken. ROAR™, Theta™ en intuïtieve massages.
4. Overeenkomst: de afspraak voor sessie, trainingen of aankoop van een product.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen DeepBlueGuru enerzijds en de afnemer anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2. Acceptatie van een (prijs)afspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de afnemer de toepassing van de Algemene Voorwaarden heft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de afnemer.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door DeepBlueGuru zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen DeepBlueGuru en de afnemer komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de (prijs)afspraak door de afnemer of een mondelinge bevestiging hiervan.
2. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen van de zijde van de afnemer inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat DeepBlueGuru schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
3. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze mondeling of schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één sessie. Na afloop van een sessie kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
o De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is(zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
o Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering
1. Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
2. Voor annulering van sessies gelden de volgende annulerings-voorwaarden:
o Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een sessie is de afnemer geen kosten verschuldigd.
o Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een sessie is de afnemer 100% van het bedrag voor de sessie verschuldigd, tenzij bij de annulering direct een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Indien de nieuwe afspraak wederom wordt geannuleerd, is de afnemer alsnog 100% van het bedrag voor de sessie verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annulering.
o Indien de afnemer zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een afspraak voor een sessie, is de afnemer 100% van het bedrag voor de sessie verschuldigd.
o DeepBlueGuru is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. DeepBlueGuru zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip aan afnemer kenbaar maken. Afnemer heeft te allen tijde het recht de afspraak bij een wijziging door DeepBlueGuru te annuleren zonder dat afnemer hiervoor kosten aan DeepBlueGuru verschuldigd is.

Artikel 6. Geheimhouding en inzagerecht
1.DeepBlueGuru zal alle informatie betreffende de afnemer die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut daartoe wettelijk verplicht is of aan DeepBlueGuru hiervoor van de afnemer schriftelijke toestemming heeft verkregen.
2. DeepBlueGuru zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan haar medewerkers en aan eventueel ingeschakelde derden.

Artikel 7. Tarieven
1. De tarieven voor sessies zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld bij het afsluiten van de overeenkomst.
Artikel 8. Betaling en facturering
1. Een sessie dient direct na de voltooiing hiervan contant te worden voldaan. Op verzoek van de afnemer kan een kwitantie worden verstrekt.
2. In geval een sessie wordt geannuleerd en hiervoor kosten zijn verschuldigd, zoals aangegeven in Artikel 5, zal afnemer hiervoor van DeepBlueGuru een factuur ontvangen.
3. Tenzij mondeling of schriftelijk anders overeengekomen, dient de afnemer de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan DeepBlueGuru te betalen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de sessie door DeepBlueGuru is sprake van een inspanningsverplichting.
2. DeepBlueGuru geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische, psychologische, mentale en fysiologische complicaties, die zich tijdens dan wel na uitvoering van zijn sessie(s) bij de afnemer, of na het verkopen van producten aan de afnemer, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van DeepBlueGuru. DeepBlueGuru is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3. DeepBlueGuru is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de afnemer door DeepBlueGuru mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4. De aansprakelijkheid van DeepBlueGuru voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een sessie.
5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van DeepBlueGuru beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de afnemer.
6. De afnemer is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij DeepBlueGuru aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de dienstverlening door DeepBlueGuru is het Nederlands recht van toepassing.
2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening door DeepBlueGuru die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank Rotterdam bevoegd.

Artikel 11. Respons via e-mail of telefoon
1. DeepBlueGuru zal naar beste kunnen binnen 72 uur antwoord geven op een door de afnemer gestuurde e-mail, ingesproken voicemail of andere manier van contact opname.
2. DeepBlueGuru biedt geen garantie voor onmiddellijke respons op een bericht van de afnemer.

Artikel 12.
Onderzoek wijst uit dat het werken met de Access Tools en Processen van grote invloed kan zijn op het fysiologisch en mentaal functioneren van elk individu. Daarom raad DeepBlueGuru.com, Aglaia van Oord, aan dat iedereen die medicatie neemt voor welke fysieke of mentale klacht dan ook, alvorens het beginnen met Access Processing contact opneemt met de huisarts of behandelend specialist, en het medicijn gebruik onder controle te houden tijdens het gebruik van de Access Tools en Processen. Een aanpassing in medicatie kan wellicht vereist zijn naar verloop van tijd aangezien deze processen de persoon en zijn of haar lichaam in staat stellen om op eigen kracht te helen.
www.DeepBlueGuru.com